Bảo lưu quyền sở hữu

302    01/08/2019    4.25/5 trong 6 lượt 
Bảo lưu quyền sở hữu
Bảo lưu quyền sở hữu chấm dứt trong trường hợp sau đây: 1. Bên mua thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán. 2. Bên bán nhận lại tài sản bảo lưu quyền sở hữu. 3. Theo thỏa thuận của các bên

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Từ điều 331 đến điều 334 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 331. Bảo lưu quyền sở hữu

1. Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ.

2. Bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán.

3. Bảo lưu quyền sở hữu phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

Điều 332. Quyền đòi lại tài sản

Trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận thì bên bán có quyền đòi lại tài sản. Bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua đã thanh toán sau khi trừ giá trị hao mòn tài sản do sử dụng. Trường hợp bên mua làm mất, hư hỏng tài sản thì bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 333. Quyền và nghĩa vụ của bên mua tài sản

1. Sử dụng tài sản và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản trong thời hạn bảo lưu quyền sở hữu có hiệu lực.

2. Chịu rủi ro về tài sản trong thời hạn bảo lưu quyền sở hữu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 334. Chấm dứt bảo lưu quyền sở hữu

Bảo lưu quyền sở hữu chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Nghĩa vụ thanh toán cho bên bán được thực hiện xong.

2. Bên bán nhận lại tài sản bảo lưu quyền sở hữu.

3. Theo thỏa thuận của các bên.

II. Nội dung quyền bảo lưu quyền sở hữu

1.      Chủ thể

Bên bán (Không chuyển giao quyền sở hữu tài sản khi bên mua chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận)

Bên mua (chỉ có quyền sở hữu tài sản khi đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận)

2.      Đặc điểm

- Chuyển giao tài sản nhưng không chuyển giao quyền sở hữu đối với tài sản cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ

- Việc bảo lưu quyền sở hữu sẽ được lập thành văn bản hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán

3.      Đăng ký

Việc đăng ký biện pháp bảo đảm là bảo lưu quyền sở hữu được thực hiện theo sự thỏa thuận của các bên.

Phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

Cơ quan đăng ký: Cục đăng ký giao dịch bảo đảm - Bộ tư pháp

4.      Quyền, nghĩ vụ bên bán

- Đòi lại tài sản khi bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại

- Hoàn trả cho bên mua số tiền đã thanh toán sau khi trừ giá trị hao mòn tài sản

5.      Quyền, nghĩa vụ bên mua

- Hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản

- Chịu rủi ro và bồi thường thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra đối với tài sản.

6.      Trách nhiệm chịu rủi ro

Bên mua chịu mọi rủi ro về tài sản trong thời hạn bảo lưu quyền sở hữu (trừ trường hopej có thỏa thuận)

7.      Thời hạn chấm dứt bảo lưu quyền sở hữu

Bảo lưu quyền sở hữu chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Bên mua thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán.

2. Bên bán nhận lại tài sản bảo lưu quyền sở hữu.

3. Theo thỏa thuận của các bên.

Luật Hà Việt
Luật Hà Việt