Dịch vụ thuế

Thay đổi nội dung đăng ký thuế Doanh nghiệp
Trường hợp có sự thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thì công ty phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.
Chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty Cổ phần
Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo các phương thức sau đây: - Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn (Ví dụ: do công ty cổ phần được quy định phải có số lượng cổ đông tối thiểu là 03 nên chủ sở hữu công ty quyết định huy động thêm cá nhân, tổ chức khác góp vốn vào công ty mình); - Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác; - Kết hợp các phương thức trên với nhau.
Thay đổi thông tin đăng ký thuế các loại hình doanh nghiệp
Hiện nay, khi có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế thì doanh nghiệp tiến hành thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; chứ không thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Nhà thầu phụ lập hóa đơn cho chủ đầu tư hay nhà thầu chính ?
Công ty tôi hiện đang tham gia tư vấn quản lý dự án và có vướng mắc kính mong được Luật Hà Việt giải đáp vấn đề như sau: Theo quy định của Khoản 3, Điều 47 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về định chi tiết hợp đồng trong hoạt động xây dựng có quy định: “Điều 47. Hợp đồng thầu phụ 3. Chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất thanh toán của nhà thầu chính hoặc tổng thầu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác”. Chúng tôi xin được hỏi trường hợp chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ thì nhà thầu phụ phải xuất hóa đơn VAT trực tiếp cho chủ đầu tư hay xuất hóa đơn VAT cho nhà thầu chính ?